quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Press Releaseกิจกรรม Cannabis to Know ผ่านช่องทาง Facebook live EP-7 ในหัวข้อ “เขตสุขภาพที่ 11 กับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายกัญชาเพื่อประชาชน”
กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม Cannabis to Know ผ่านช่องทาง Facebook live
EP-7 ในหัวข้อ “เขตสุขภาพที่ 11 กับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายกัญชาเพื่อประชาชน”

           วันนี้ 25 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงจิรสุดา เผือกคง นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เขตสุขภาพที่ 11 ให้ความรู้ในรายการ Cannabis to Know ผ่านระบบ Facebook live สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ในหัวข้อ “เขตสุขภาพที่ 11 กับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายกัญชาเพื่อประชาชน”    

 


            แพทย์หญิงจิรสุดา เผือกคง นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวถึง แนวคิดเรื่องการสนับสนุนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของเขตสุขภาพที่ 11 ว่า กัญชาเป็นพืชที่มีองค์ประกอบของยาการแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่โบราณ แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบบางส่วนเป็นสารเสพติต จึงทำให้มีข้อจำกัดในการปลูกและการนำไปใช้ ปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้ยาที่มีส่วนประกอบของกัญชา ในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกกฎหมาย มีการควบคุม ดูแลกำกับคุณภาพ ประสิทธิภาพเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญของเขตสุขภาพที่ 11 ซึ่งมีกลไกการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ดังนี้ ระยะต้นน้ำ มีสถานที่สกัดและแปรรูปที่ โรงพยาบาลท่าฉาง ซึ่งเป็นโรงงานที่ผ่าน WHO GMP สามารถสกัด แปรรูป ยาสมุนไพร รวมถึงยากัญชา กระจายไปทุกจังหวัดในเขตสุขภาพ หากมีวัตถุดิบมากพอก็ยังสามารถผลิตเพื่อกระจายออกนอกเขต อีกทั้งยังมีวิสาหกิจชุมชนที่มีความสนใจและพร้อมจะปลูกกัญชาเพื่อสร้างรายได้ ระยะกลางน้ำ มีแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในส่วนของ รพ.สต. ส่วนใหญ่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งมีศักยภาพในการปรุงยาที่มีส่วนประกอบของกัญชา และมีความพร้อมในการเปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ระยะปลายน้ำ คือ โรงพยาบาลและ รพ.สต.   ที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยและผลการรักษา พบว่าผู้ป่วยที่มารับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มากกว่าร้อยละ 80

          แพทย์หญิงจิรสุดา เผือกคง กล่าวต่ออีกว่า ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องของเขตสุขภาพที่ 11 คือ 1. วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 2. หน่วยงานของรัฐทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ โรงพยาบาล รพ.สต. สสจ. คณะกรรมการยาเสพติดจังหวัด และ อย.สุราษฎร์ธานี 3. โรงงานที่ผ่าน WHO GMP 4. กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 5. สถาบันวิจัยต่าง ๆ สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ได้แก่ “พัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านนโยบายกัญชา 6 ต้น”

          จากการให้ความรู้ในรายการ Cannabis to Know ผ่านระบบ Facebook live ในหัวข้อ “เขตสุขภาพที่ 11 กับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายกัญชาเพื่อประชาชน” ในระหว่างดำเนินรายการ มียอดผู้เข้าชม จำนวน 32 คน ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 10 ความคิดเห็น มีผู้แชร์ live รายการ จำนวน 7 ครั้ง ผู้รับชมรายการย้อนหลัง จำนวน 285 ครั้ง สำหรับประเด็นข้อคำถามที่ประชาชนสอบถามเข้ามานั้น ได้แก่ 1. ข้อมูลความรู้นโยบายการปลูกกัญชา 6 ต้น 2. รายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ผลการตอบรับในการทำรายการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจกัญชาทั้งเชิงเศรษฐกิจและทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

25 มิถุนายน 2564

คณะเลขานุการคณะทำงานพัฒนาสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะเรื่องกัญชา
สู่ประชาชนและจัดทำเว็บไซต์กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

จากหน่วยงาน : เปิดดู 90 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 30 มิถุนายน 2564
x