quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Press Release รายการ Cannabis to Know ผ่านระบบ Facebook live สถาบันกัญชาทางการแพทย์ Ep-12
Press Release รายการ Cannabis to Know
ผ่านระบบ Facebook live สถาบันกัญชาทางการแพทย์
Ep-12 ตอน "การสืบค้นข้อมูลกัญชาผ่านระบบสารสนเทศ อย."
โดย ภญ.บุณณดา หิรัญเจริญ เภสัชกรชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารเเละยา


จากหน่วยงาน : เปิดดู 176 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 14 กันยายน 2564
x