quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม Cannabis to Know ผ่านช่องทาง Facebook live EP-11 ในหัวข้อ “การปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย” โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม Cannabis to Know ผ่านช่องทาง Facebook live

EP-11 ในหัวข้อ “การปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย” โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

        วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ความรู้ในรายการ Cannabis to Know ผ่านระบบ Facebook live สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ในหัวข้อ “การปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย”

 

       นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ กล่าวว่า ส่วนของกัญชามีบันทึกอยู่ในตำราโอสถพระนารายณ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันว่ากัญชาเป็นพืชสมุนไพร สำหรับการแพทย์แผนไทยมีตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ มากกว่า 200 ตำรับ ได้ทำการคัดกรองเพื่อบรรจุตำรับยา นำมาใช้ในการปรุงเพื่อเป็นยารักษาโรค จัดอยู่ในกลุ่มที่สามารถหาวัตถุดิบและหาวิธีกระบวนการ ไม่ยุ่งยาก โดยคัดเลือกออกมาได้ 16 ตำรับ ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ด้วยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา วิสาหกิจชุมชน    ปลูกกัญชาเพื่อนำมาผลิตตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมสำหรับกระจายให้คลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั่วประเทศ

การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

ต้นน้ำ

-การกลั่นกรองและคัดเลือกตำรัยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมจากตำราของชาติ เสนอเพื่อให้มีการประกาศในประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถใช้เพื่อเสพหรือวิจัยได้

-การจัดทำหลักสูตรอบรมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในการใช้กัญชาเพื่อดูแลผู้ป่วย

-ส่งเสริมการปลูกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพไปใช้ในการผลิตตำรับยา

กลางน้ำ  สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดกระบวนการผลิตตำรับยาและพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐาน

ปลายน้ำ  การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพ ปัจจุบันมีหน่วยบริการของรัฐจัดบริการแล้วกว่า800แห่งทั่วประเทศ ทั้งในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในขณะเดียวกันก็มีการศึกษาวิจัยเชิงคลินิกเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย และผลักดันยาเข้าสู่บัญชียาหลัก เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึง

โครงการปลูกกัญชา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปลูก 50 ต้น (เป็นการปลูกระดับชุมชน)

เป็นโครงการส่งเสริมการปลูกกัญชาในชุมชน ในรูปแบบความร่วมมือระหว่าง รพ.สต. และวิสาหกิจชุมชน โดยเป็นการปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย ในโรงเรือน จำนวน 50 ต้น/รอบ ผลผลิตส่วนที่เป็นยาเสพติดส่งให้กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก หรือหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ผลผลิตส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป

โมเดลกัญชา 6 ต้น (เป็นการปลูกระดับครัวเรือน)

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ดำเนินการนำร่องที่ รพ.สต.โนนมาลัย  จ.บุรีรัมย์ เป็นการส่งเสริมการปลูกกัญชาในครัวเรือน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรพ.สต. และวิสาหกิจชุมชน โดยปลูกกัญชากระจายไปตามครัวเรือนของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ผลผลิตที่ได้นำไปใช้ในพื้นที่ เช่น การปรุงยาเฉพาะรายในรพ.สต. หรือส่งให้รพ. WHO GMP ในพื้นที่ ปัจจุบันมีสถาบันกัญชาทางการแพทย์เป็นผู้ขับเคลื่อนการปลูกในรูปแบบนี้ต่อไป

การศึกษาการปลูกที่ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ

เช่น 1. มทร.อีสานสกลนคร 2.ม.เกษตรวิทยาเขตสกลนคร

3.สวทช.ปทุมธานี ทั้ง 3 แห่งปลูกในโรงเรือน และ4.สภาเกษตรกรแห่งชาติปลูกที่ วสช.เพชรลานนา ลำปาง ปลูกเป็นแบบนอกโรงเรือน

 

        โดยนายแพทย์ขวัญชัย กล่าวต่ออีกว่า ในระยะที่ผ่านมากรมกรมการแพทย์แผนไทยฯ ทำหน้าที่ส่งเสริมการปลูกได้เหมาะสมกับการนำไปใช้ในการผลิตยาส่วนของภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตยาในรูปแบบยาสำเร็จรูป แต่ในทางการแพทย์แผนไทยคงต้องให้ครอบคลุมเรื่องการปรุงยาเฉพาะรายที่แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านสามารถปลูกและนำมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ ระยะต่อไปจะเพิ่มเติมให้มีการปลูกเพื่อให้นำมาปรุงยาเฉพาะราย ซึ่งตามกฎหมายแล้วสามารถดำเนินการได้ทั้งผู้ประกอบวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน

 

จากหน่วยงาน : เปิดดู 292 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 16 สิงหาคม 2564
x