quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กระทรวงสาธารณสุข ชวนเกษตรกรเรียนรู้ "โมเดลปลูกกัญชา 6 ต้นที่โนนมาลัย ในรายการ Cannabis to Know"

กระทรวงสาธารณสุข ชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมเรียนรู้การปลูกโมเดลปลูกกัญชา 6 ต้น ในรายการ Cannabis to Know ตอน “โมเดลปลูกกัญชา
6 ต้น ที่โนนมาลัย” 
วันที่ 11 มิถุนายนนี้ ทาง Facebook Live : กัญชาทางการแพทย์ เวลา 13.30 - 16.30 น.สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ด้านบน และ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันกัญชาทางการแพทย์ โทร. 0 2590 1501 หรือ Facebook Fanpage : สถาบันกัญชาทางการแพทย์
จากหน่วยงาน : สถาบันกัญชาทางการแพทย์ เปิดดู 100 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 04 มิถุนายน 2564 เวลา 19:55 น.
x