quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Buriram FDA Talk การสัมมนาทางวิชาการออนไลน์
Buriram FDA Talk
การสัมมนาทางวิชาการออนไลน์
“เขตสุขภาพที่ 9 ตอบรับ เพิ่มการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์
ในกลุ่มผู้ป่วย palliative care แก่บุคลากรทางการแพทย์
ตามนโยบาย service plan กัญชาทางการแพทย์”

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00-12.00 น.
ขอบคุณข้อมูลจาก > กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์


จากหน่วยงาน : เปิดดู 179 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 22 ตุลาคม 2564
x