quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เพิ่มช่องทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยใช้ศาสตร์สมุนไพรตำรับไทยเพื่อการรักษาและเพิ่มองค์ความรู้
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เพิ่มช่องทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยใช้ศาสตร์สมุนไพรตำรับไทย
เพื่อการรักษาและเพิ่มองค์ความรู้ โดยปัจจุบันได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
ขอบคุณคุณข้อมูลจาก > สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ


จากหน่วยงาน : เปิดดู 151 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 10 พฤศจิกายน 2564
x