quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กระทรวงสาธารณสุขจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 5/2564


กระทรวงสาธารณสุขจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 5/2564 พร้อมกำหนดทิศทางความร่วมมือ เรื่องพัฒนาการสื่อสารกัญชาเพื่อประชาชน 360 องศา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายประสานความร่วมมือใน
การศึกษาและดำเนินการเชิงรุกพร้อมทั้งจัดทำแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำข้อมูลเพื่อการสื่อสารกับประชาชน และมอบหมายคณะเลขานุการคณะทำงานพัฒนาสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะเรื่องกัญชาสู่ประชาชนและจัดทำเว็บไซต์กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพประเมินการรับรู้ของสังคมควบคู่กับการสื่อสารด้วยช่องทางโซเชี่ยลมีเดีย

   

ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ ในครั้งนี้มีการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนได้รับรู้ โดยจะใช้การประเมินการรับรู้ของสังคม (Social listening) มาประกอบ และจัดตั้ง Cannabis 's communication response team (CCRT) เพื่อกำหนดการสื่อสารประเด็นที่เป็น Public interest/Social listening/Academy โดยกำหนดทิศทางความร่วมมือเรื่องพัฒนาการสื่อสารกัญชาเพื่อประชาชน 360 องศา เช่น ให้ Live สดข้อมูล กัญชาทุก 2 วัน ผ่านทางโซเชี่ยลมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเปิดกว้างแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเสนอข้อมูลสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ทำไม่ได้ให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น

ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย กล่าวต่ออีกว่า จะมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการขออนุญาตปลูก โดยให้เสนอรูปแบบตลาดกลาง Model ที่เป็นหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุข ความก้าวหน้า Service plan กัญชาทางการแพทย์ โดยเร่งให้มีการนำเสนองานวิจัย ประสิทธิผล และตั้งอยู่บนความปลอดภัย โครงการอบรมแพทย์สอบใบอนุญาต และเสนอให้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดำเนินการศึกษาวิจัย Cannabis กับ COVID 19 ร่วมอีกด้วย

ซึ่งทุกหน่วยงานจัดส่งแผนงานกิจกรรมและโครงการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์เพื่อให้คณะเลขานุการคณะทำงานพัฒนาสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะ เรื่องกัญชาสู่ประชาชนและจัดทำเว็บไซต์กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพนำไปกำหนดประเด็นการดำเนินงานเพื่อสื่อสารสู่สังคม ทั้งนี้ได้มีการกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องนำเสนอผลงานโครงการกัญชาทั้งในระยะต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำต่อไป

จากหน่วยงาน : เปิดดู 199 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 28 เมษายน 2564
x