quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ร่วมถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ร่วมถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
จากหน่วยงาน : เปิดดู 677 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 16 มีนาคม 2565
x