quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
รู้ทัน...กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตอน ...กว่าจะเป็นตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย
รู้ทัน...กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
ตอน ...กว่าจะเป็นตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
เอกสารเพิ่มเติม >> 
https://ockt.dtam.moph.go.th/.../ganja/Ganja_ep1/index.html


จากหน่วยงาน : เปิดดู 125 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 17 พฤศจิกายน 2564
x