quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ยากัญชาช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า "ยากัญชาช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม"และนี่คือ อีกหลักฐานหนึ่งจากงานวิจัยของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อขอรับคำปรึกษาและบริการที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลใกล้บ้าน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
จากหน่วยงาน : เปิดดู 832 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 14 กุมภาพันธ์ 2565
x