quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
อนุทิน ประชุม คกก.ผู้ช่วยรัฐมนตรี ให้ช่วยเป็นกระบอกเสียง วัคซีนโควิด 19 กัญชา-กัญชง ถึงประชาชน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ขอความร่วมมือเป็นกระบอกเสียงร่วมสร้างความเข้าใจประชาชนเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุกคนในประเทศตามความสมัครใจ ขับเคลื่อนกัญชา-กัญชง ทางการแพทย์และสร้างรายได้ครัวเรือน สร้างเศรษฐกิจประเทศ

วันนี้ (25 มีนาคม 2564) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับและเปิดการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/ 2564 โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นประธานการประชุม

นายอนุทินกล่าวว่า คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล บูรณาการการทำงานของทุกกระทรวงให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ขอให้ทุกกระทรวงช่วยกันผลักดันและเป็นกระบอกเสียงสื่อสารถึงประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคโควิด 19 จะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมั่นใจศักยภาพระบบสาธารณสุข ความปลอดภัยของวัคซีนที่รัฐบาลจัดหา ซึ่งมีเพียงพอ ฉีดให้ประชาชนทุกคนในประเทศตามความสมัครใจภายในปีนี้ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ นอกจากนี้ นโยบายกัญชา-กัญชง รัฐบาลต้องการให้มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประชาชนสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพอย่างถูกกฎหมาย โดยให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการปลูก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมด้านการค้า ให้การดำเนินการเป็นไปอย่างครบวงจร

  

ด้านนายแพทย์โสภณ เมฆธน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันนี้ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาสาธารณสุข เพื่อให้คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีทุกกระทรวง รับทราบและสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อคนไทยแข็งแรง, การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19, ครอบครัวไทยสุขภาพดีมีหมอประจำตัว 3 คน รวมทั้งกัญชาเพื่อการรักษาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้ ได้ปลดล็อคกฎหมาย กัญชา-กัญชง จากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 สามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ เพิ่มทางเลือกในการรักษาให้กับประชาชน และผลักดันให้เกิดการปลูกกัญชา 6 ต้นต่อครัวเรือนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด การรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอรับการปลูก และดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย โดยนำช่อดอกที่ยังไม่ปลดออกจากการเป็นสารเสพติด ขายให้กับโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาเพื่อนำมาสกัด แปรรูปใช้ทางการแพทย์ สำหรับส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ใบ กิ่ง ก้าน ราก เนื้อเยื่อ นำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือขายให้กับภาคอุตสาหกรรม ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร เครื่องสำอาง ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ในครัวเรือน ชุมชน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ

นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือการจัดการข่าวปลอมทางสื่อโซเชียล ทุกกระทรวงช่วยกันจัดการอย่างเร่งด่วน แบบเบ็ดเสร็จ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อ ไม่ให้ค้างคาในสังคมนาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีระบบเฝ้าระวังและพบข่าวปลอมด้านสาธารณสุขจำนวนมาก โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นแม่งานหลัก

      

จากหน่วยงาน : เปิดดู 223 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 25 มีนาคม 2564
x