quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการใช้กัญชาทางการแพทย์ วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9.30-16.00 น.
สสจ.ขอนแก่นขอเชิญผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ และผู้สนใจในระดับโรงพยาบาลและรพ.สต.ทุกแห่ง ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการใช้กัญชาทางการแพทย์
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9.30-16.00 น.
(เปิดการประชุมเวลา9.30 น)

โดยมี อ.เดชา ศิริภัทร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อประวัติและประสบการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์
(สูตร อ.เดชา) เวลา 10.00-12.00 น.
และช่วงบ่ายเป็นการประชุมของคณะกรรมการ service plan กัญชาทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและแผนการขับเคลื่อนในปี2565
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามคิวQR code ค่ะ


จากหน่วยงาน : เปิดดู 307 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 02 กันยายน 2564
x