quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2564
จากหน่วยงาน : เปิดดู 79 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 22 ธันวาคม 2564
x