quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 7/2565
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ในการประชุมครั้งที่ 7 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ได้แก่ แผนการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนผ่าน พรบ.กัญชาทางการแพทย์ซึ่งมีการลงนามปลดล็อคทุกส่วนออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ผ่านมาแล้ว 20 วันจำเป็นจะต้องสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้เข้าถึงประชาชนทั่วไป รวมทั้งในเรื่องของ supply chain ให้การปลูก และการผลิตมีปริมาณสมดุลกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ การรายงานข้อมูลสารสนเทศกัญชาและกัญชง (Business Intelligence) การขออนุญาตอาหารที่ใช้กัญชา กัญชง กระท่อมเป็นส่วนประกอบ การรับรู้และการตอบสนองข่าวสารกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ การกำหนดมาตรฐานและการขอรับการรับรองมาตรฐานอนุกรมกัญชง อีกทั้งมีการนำเสนอความคืบหน้าแผนการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และการสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม Service plan สาขากัญชาทางการแพทย์ รวมถึงการรายงานข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ การพัฒนารูปแบบรายงานในระบบ Health Data Center (HDC) โดยสถาบันกัญชาทางการแพทย์

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 150 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกรมสุขภาพจิต ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม ผู้แทนกรมการแพทย์ ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้แทนกองบริหารการสาธารณสุข ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันกัญชาทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นเลขาในการประชุมฯ

ข้อมูลจาก > สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
จากหน่วยงาน : เปิดดู 932 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 03 มีนาคม 2565
x