quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
นิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. ได้เดินทางมาถ่ายทำ เส้นทางสายกัญชาจังหวัดนครพนม
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. ได้เดินทางมาถ่ายทำ เส้นทางสายกัญชาจังหวัดนครพนม
ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกกัญชาในจังหวัดนครพนมและร้านอาหารที่มีกัญชาส่วนผสมในการทำนิตยสารเส้นทางกัญชาในจังหวัดนครพนมลงเล่ม เดือนมกราคม 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก > สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ข้อความ

จากหน่วยงาน : เปิดดู 90 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 30 พฤศจิกายน 2564
x