quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ทิศทางการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์และเมืองสมุนไพร เขตสุขภาพที่ 4
ทิศทางการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์และเมืองสมุนไพร เขตสุขภาพที่ 4      เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สำนักงาสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมหารือ กัญชาทางการและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
เขตสุขภาพที่ 4 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โดยมี นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , สถาบันกัญชาทางการแพทย์ , ประธาน SP สาขากัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า) สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อวางทิศทางการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 4 อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ก้าวต่อไป จังหวัดสระบุรี เป็น 1 ในพื้นที่ เมืองสมุนไพร เขตสุขภาพที่ 4  ได้วางแผนพัฒนาโมเดลกัญชาทางการแพทย์สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
เชื่อมโยง  Wellness We Care Center , Spa , อาหารเพื่อสุขภาพ และ ศูนย์การเรียนรู้กัญชาทางการแพทย์
เพิ่มการเข้าถึงในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน อีกทั้งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา 
กัญชง โดยวัตถุดิบกัญชาและพืชสมุนไพรของจังหวัดสระบุรี

จากหน่วยงาน : เปิดดู 197 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 13 กันยายน 2564
x