quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ออกคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

ที่มา: คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 (มกราคม 2564)

จากหน่วยงาน : เปิดดู 2,043 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 13 มิถุนายน 2565
x