quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
คำอธิบายการดำเนินการขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชา (จำหน่ายเพื่อบำบัดรักษา สำหรับสถานพยาบาล)
คำอธิบายการดำเนินการขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชา (จำหน่ายเพื่อบำบัดรักษา สำหรับสถานพยาบาล)
ลิงก์เอกสาร >https://cannabis.fda.moph.go.th/wp-content/uploads/2021/11/Description_sell_therapyYS5_031164.pdf
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม >https://cannabis.fda.moph.go.th/

จากหน่วยงาน : เปิดดู 821 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 19 มกราคม 2565
x