quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สำนังสาธารณสุขจังหวัด ประจำปี 2564
ผ่านระบบ Zoom Cioud meeting
ในวันที่ 15  กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น.


จากหน่วยงาน : เปิดดู 221 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 03 กันยายน 2564
x