quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กรมสุขภาพจิต จับมือ กรมการแพทย์แผนไทย ขับเคลื่อนการปลูกกัญชาเพิ่มการเข้าถึงการรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพร
1-1583895163.jpg
1-1583895148.jpg 1-1583895152.jpg

ภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย กรมสุขภาพจิต จับมือ กรมการแพทย์แผนไทย ขับเคลื่อนการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ และสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา อย่างปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

1-1583895140.jpg
1-1583895167.jpg 1-1583895172.jpg

วันนี้ ( 10 มีนาคม 2563 ) กรมสุขภาพจิต โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช   ทั้งนี้โดยนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ถูกขับเคลื่อนและ ดำเนินการโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ มิติ โดยเฉพาะในด้านการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบัน และแผนไทย แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องข้อบ่งใช้ในการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ทำให้ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ หันมา สนใจการรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชามากขึ้น  ดังนั้นทิศทางการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข จึงมุ่งสนับสนุนให้มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย เพื่อให้บริการแบบผสมผสานครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา อย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของแพทย์ อย่างเท่าเทียม และยังเป็นการ สืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติด้วย

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เนื่องจากตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ใช้รักษาอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถผลิตได้เพียงกับความต้องการบริการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมสุขภาพจิต และ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงตกลงร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แผนไทย และสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อปลูกพืชกัญชาสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตตำรับยาแผนไทย สำหรับใช้กับกลุ่มผู้ป่วย หรือผู้ที่มีปัญหาด้านจิตเวช ในตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่    ๒) เพื่อสนับสนุนตำรับยา แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับใช้ในสถานบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต และสถานบริการ สาธารณสุขของรัฐ ๓) สนับสนุนการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานทั้ง แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน ในสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต ๔) ร่วมศึกษาวิจัยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และ ๕) บูรณาการงานกัญชาทางการแพทย์ร่วมกัน ทั้งการสร้างองค์ความรู้  การผลิตบุคลากรให้มีความสามารถด้านการปลูก การผลิต การศึกษาวิจัย การฝึกอบรม การบำบัดรักษา

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและศึกษาลักษณะการสั่งใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ล่าสุดมีโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการจำนวน 86 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 9 แห่ง โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ให้การสนับสนุนตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ได้แก่ ตำรับยาศุขไสยาศน์ และตำรับยาทำลายพระสุเมรุ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ำมันกัญชา และร่วมศึกษาวิจัยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชด้วย

1-1583895177.jpg
จากหน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต เปิดดู 1,555 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 10 มีนาคม 2563
x