quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิสาหกิจชุมชน
     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหนองไผ่เขียวขจี และวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรบ้านปากอูน 333 เพื่อศึกษาวิจัยนวัตกรรมการปลูกและพัฒนาสาย พันธุ์พืชสมุนไพรพื้นถิ่น รวมไปถึงกัญชง กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุข และนําไปสู่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์อื่นที่จําหน่ายในเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม เพื่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ในการนี้ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสกลนคร และอาจารย์ดร.โสภิดา สัมปัตติกร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว โดยมีท่าน นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8, นพ.จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 และ ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประธานคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้


จากหน่วยงาน : เปิดดู 126 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 18 พฤศจิกายน 2564
x