กัญชาทางการแพทย์
1-1574849842.jpg
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Mascot-dicut.png
คำถามที่พบบ่อย
banner-plant.png
icon-plant-green.png
icon-plant-white.png
ปลูก
banner-manu.png
icon-manu-green.png
icon-manu-white.png
ผลิต
banner-heal.png
icon-heal-green.png
icon-heal-white.png
รักษา
banner-res.png
icon-res-green.png
icon-res-white.png
วิจัย
1-1575300173.jpg
icon-law-green.png
icon-law-white.png
กฏหมาย

A1 : 
ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงการที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้ มีหน้าที่กำกับดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือการรั่วไหลของกัญชา และที่สำคัญมีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย  โดยต้องรายงานผลผลิตที่ได้จากการปลูก การทำบัญชีรายรับรายจ่ายยาเสพติดให้โทษ รายเดือนและรายปี บัญชีดังกล่าวให้เก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยรายงานผ่านระบบเข้ามาที่ อย.

A2 : 
เกษตรกรที่อยุ๋ในชุมชนเดียวกันต้องรวมกลุ่มกัน ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน  โดยจดในกิจการอื่นก่อน อาจจะเป็นกิจการที่เกี่ยวกับสินค้าหรือให้บริการ เพราะการขอจดตั้งวิสาหกิจชุมชนต้องดำเนินกิจการโดยไม่ขัดกับกฎหมายอื่น ทั้งนี้ท่านสามารถขอจดตั้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่วิสาหกิจชุมชนนั้นตั้งอยู่ เมื่อท่านและหน่วยงานของรัฐอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ ไปยื่นขออนุญาตปลูกกัญชา แล้วได้รับการอนุญาต  ท่านจึงค่อยนำใบอนุญาตไปยื่นขอเพิ่มกิจการ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ท่านไปจดทะเบียน

A3 : 
  • ปลดล็อคกัญชา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (ฉบับที่ 2) 2562 ที่ออกเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2562 ไม่ได้ถอดพืชกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด ในประกาศระบุไว้ว่า ทุกส่วนของพืชกัญชา ทั้งใบ ดอก ยอด ผล รวมทั้งวัตถุหรือสารต่าง ๆ เช่น ยาง น้ำมัน ในพืชกัญชา รวมทั้งทุกส่วนของพืชกัญชงยังคงเป็นยาเสพติด แปลว่า การ “ปลดล็อค” กัญชา หมายถึง ปลดล็อคเรื่องสารสกัด* ไม่ใช่ปลดล็อคการปลูกได้อย่างเสรี ผู้ที่ต้องการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ต้องศึกษาเงื่อนไขทางกฎหมาย
  • ปลดล็อคกัญชง : ในราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ กำหนดลักษณะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2562 ระบุว่า กัญชงเป็นชนิดย่อยของพืชกัญชา มีปริมาณสาร THC ในใบและช่อดอกไม่เกิน 1% ต่อน้ำหนักแห้ง นอกจากนี้ยังกำหนดนิยามของเมล็ดพันธุ์กัญชงว่ามีปริมาณสาร THC ในใบและช่อดอกไม่เกิน 1% ต่อน้ำหนักแห้ง ประกาศนี้เป็นจุดประสงค์เพื่อแยกกัญชาและกัญชงออกจากกัน เพื่อให้ง่ายต่อการกำกับการอนุญาตใช้กัญชาต่อไปในอนาคต และมุ่งส่งเสริมการปลูกกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก ผู้ที่ต้องการปลูกกัญชง สามารถค้นรายละเอียดได้

*ปลดล็อคเรื่องสารสกัด หมายถึง กฎหมายกำหนดว่าสารที่ไม่ถูกควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้แก่ สาร CBD บริสุทธิ์ (มากกว่า หรือเท่ากับ 99% ที่มี THC เจือปนไม่เกิน 0.01%) เท่านั้น และสารสกัดกัญชาหรือกัญชงที่มี CBD เป็นหลัก และมี THC ไม่เกิน 0.2% ถูกจัดเป็นยา หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

A4 : 
กัญชาและกระท่อมยังคงจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 แต่สามารถนำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ในกรณีคนกลุ่มอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตทำการปลูกหรือครอบครองเพื่อจำหน่ายไม่ถึง 10 กิโลกรัม จะมีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และในกรณีที่มีไว้ครอบครองเกิน 10 กิโลกรัม ให้ถือว่ามีไว้เพื่อจำหน่าย ต้องโทษจำคุก 1-15 ปี ปรับ 100,000-1,000,000 บาท

A5 : 
ปัจจุบันรัฐบาลอนุญาตให้ปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากต้นกัญชงให้ปริมาณเส้นใยในปริมาณที่คุณภาพสูงเหมาะกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ เมล็ดกัญชงมีโปรตีนสูงและน้ำมันในเมล็ดกัญชงมีกรดไขมันโอเมก้า-3 ซึ่งเป็นกรดไขมันชนิดเดียวกันกับที่พบในน้ำมันปลา ผู้ที่สนใจปลูกจะต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้หน่วยงานรัฐ และจัดทำแผนการปลูกเสนอต่อรัฐบาลเพื่อขอใบอนุญาตการปลูกเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร สิ่งทอ กระดาษ น้ำมัน เมล็ดอาหาร โดยขอรับการสนับสนุนเมล็ดกัญชงที่ไม่สามารถเพาะพันธุ์ต่อได้ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.)

ค้นหาข้อมูลการปลูกกัญชงอย่างถูกกฎหมายได้ในลิงค์เหล่านี้
  • https://www.oncb.go.th/ncsmi/hemp7/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%87.pdf
  • http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/EBook/K61_STAFFYSHemp5.pdf
  • http://creativeokmd.com/articles/1/143/n-a
x