quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดตัวศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการ

activity-25620829_01.jpg

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนองนโยบายรัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล เรื่องกัญชาทางการแพทย์ ได้เปิดศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ทุกขั้นตอนของขบวนการผลิต ทั้งวัตถุดิบ สารสกัดที่จะนำมาทำยา รวมถึงน้ำมันกัญชา ขณะนี้ในส่วนกลางได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว สำหรับในส่วนภูมิภาคจะเปิดให้บริการภายในเดือนตุลาคม 2562 นี้ โดยสามารถให้บริการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

activity-25620829_02.jpg

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากกระแสความนิยมนำกัญชา มาใช้ทางการแพทย์ ทำให้ประชาชนแสวงหาผลิตภัณฑ์กัญชานำมาใช้เพื่อมุ่งหวังผลทางการรักษา ประกอบกับปัจจุบันการพัฒนายาจากกัญชาเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล และเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเอง และมีความมั่นคงทางด้านยา เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของยากัญชาที่มีใช้ในท้องตลาด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านยาและวัตถุเสพติดของประเทศ จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการขึ้น โดยมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ สารสกัด ยาจากกัญชา ให้การอบรมรวมถึงให้คำปรึกษาห้องปฏิบัติการอื่นๆ ในเรื่องของการตรวจคุณภาพและความปลอดภัย พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์กัญชาได้เอง การผลิตสารมาตรฐานทดแทนการนำเข้าเพื่อช่วยลดต้นทุนการตรวจคุณภาพและความปลอดภัยของกัญชา รวมถึงการประสานความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการตรวจกัญชาของประเทศ

ศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีห้องปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางที่สำนักยาและวัตถุเสพติด จังหวัดนนทบุรี และห้องปฏิบัติการในศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค ปัจจุบันห้องปฏิบัติการส่วนกลาง ได้เริ่มดำเนินการตรวจทุกขั้นตอนของขบวนการผลิต ทั้งวัตถุดิบ สารสกัดที่จะนำมาทำยารวมถึงน้ำมันกัญชา การทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจคัดเลือกของกลางกัญชาที่มีความปลอดภัย เพื่อนำมาใช้ผลิตยากัญชาตรวจความปลอดภัยของพืชกัญชาที่ปลูกในระบบปิดขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) ตรวจวัตถุดิบสารที่ได้จากการสกัดที่ได้จากกรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจคุณภาพยากัญชาที่ได้จากองค์การเภสัชกรรมและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก่อนนำไปใช้ในโรงพยาบาล และให้การอบรมเจ้าหน้าที่จากห้องปฏิบัติการอื่นๆ เช่น ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อใช้ประชาชนเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานยากัญชาที่จะนำมาใช้

activity-25620829_03.jpg
activity-25620829_04.jpg activity-25620829_05.jpg

“นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแผนจะเปิดให้บริการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการในส่วนภูมิภาค ภายในเดือนตุลาคม 2562 นี้ ซึ่งสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยเริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา” นายแพทย์โอภาส กล่าว

จากหน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดดู 87 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 29 สิงหาคม 2562 เวลา 15:37 น.
x